Thủ tục đầu tư

In   
I. Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trong khu kinh tế, khu công nghiệp)

Các bước triển khai Tên thủ tục Cơ quan thẩm định Cơ quan phê duyệt Thời gian giải quyết
(Ngày làm việc)
1 Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch Ban Quản lý Khu kinh tế Ủy ban nhân dân tỉnh 9
2 Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 20
3 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 20
4 Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
 
 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Ban Quản lý Khu kinh tế
 
Ban quản lý khu kinh tế
Ủy ban nhân dân tỉnh
 
 
Ban quản lý khu kinh tế
15
 
 
10 (03)*
5 Thẩm định thiết kế cơ sở Sở Xây dựng (Sở chuyên ngành)   8-12
6 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế 20
7 Thủ tục giao đất, cho thuê đất Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân tỉnh 20
8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 20
9 Thủ tục Cấp phép xây dựng Ban quản lý khu kinh tế   20

* Đối với dự án thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không phải trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư) thời gian là 10 ngày làm việc. Đối với dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Chủ trương đầu tư thì sau 03 ngày Ban quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

* Tham khảo thêm tại Quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

1. Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch

1. 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.1. 1.Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng của tổ chức, cá nhân (phụ lục I).
- Ý tưởng nghiên cứu lập quy hoạch, gồm các nội dung chính sau: Thông tin tổ chức, cá nhân (trong đó phải nêu rõ năng lực tài chính lập quy hoạch); địa điểm nghiên cứu; mục tiêu, quy mô khu vực dự kiến quy hoạch; tiến độ nghiên cứu lập quy hoạch; dự kiến tổng vốn nghiên cứu quy hoạch và các cam kết của tổ chức, cá nhân (khoảng từ 5 đến 10 trang) (phụ lục II).
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Sơ đồ địa điểm vị trí khu vực nghiên cứu do tổ chức, cá nhân lập (Sơ đồ địa điểm phải xác định sơ bộ về vị trí, ranh giới, hiện trạng và các dự án quy hoạch liền kề; sơ đồ thể hiện trên khổ giấy A3, dưới dạng bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000; 1/10000; 1/20000; đánh dấu vị trí (X) dự kiến nghiên cứu) (sơ đồ kèm theo).
- Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó 02 bộ gốc, riêng Sơ đồ địa điểm 06 bộ gốc) + 01 CD ghi toàn bộ nội dung, thành phần hồ sơ.
1.2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch số 30/2012/QH12 năm 2012;
- Quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1.3. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Hành chính công về đầu tư – Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư: Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, ghi phiếu hẹn và tiếp nhận hồ sơ.
- Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu địa điểm đề xuất của tổ chức, cá nhân (nếu cần);  tổng hợp đề xuất, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch.
1.4. Thời gian giải quyết:
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch là 09 ngày làm việc, trong đó: Thời gian thẩm định là 06 ngày (thời gian lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần) là 04 ngày làm việc), thời gian giải quyết của Ủy ban nhân dân Tỉnh là 03 ngày làm việc. 

2. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

2.1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.1.1. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Phụ lục I);
- Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhận; bản sao chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án (Phụ lục II).
- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (Phụ lục III).
- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư 67/2014/QH13 gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và đây chuyền công nghệ chính (Phụ lục IV).
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.
2.1.2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ, trong đó 02 bộ gốc.
2.2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 năm 2014;
- Quyết định 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
2.3. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Hành chính công về đầu tư - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư : Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ phận Hành chính công về đầu tư ghi phiếu hẹn và tiếp nhận hồ sơ.
- Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (đối với dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương liên quan thẩm định (nếu cần); tổng hợp, đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
2.4. Thời gian giải quyết:
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư là 15 ngày làm việc, trong đó: Thời gian thẩm định là 10 ngày làm việc (thời gian lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần) là 04 ngày làm việc); thời gian xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Tỉnh là 05 ngày làm việc. Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nếu hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 Sau khi Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm gửi 01 bản cho Bộ phận hành chính công về đầu tư để gửi trả nhà đầu tư, 01 bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp dự án phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư. 

    Lựa chọn khác: